Úradná tabuľa

Archív

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade

Dňa 19.01.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené  Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hrnčiarovce, lokalita Pri sade pre OÚ Trnava, pozemkový a lesný odbor Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia. 

19.01.2018

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou – „Realizácia chodníkov v obci Hrnčiarovce nad Parnou, Vinohradnícka ul.“

Dňa 16.01.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  oznámenie o začatí územného konania – „Realizácia chodníkov v obci Hrnčiarovce nad Parnou, Vinohradnícka ul.“ pre stavebníka Obec Hrnčiarovce nad Parnou . Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou  po dobu 15 dní od jeho vyvesenia.

16.01.2018

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou – stavby optickej siete verejnej elektronickej komunikačnej siete INS-FTTH-TT-TRNV-01

Dňa 05.01.2018 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou – stavby optickej siete ve-rejnej elektronickej komunikačnej siete INS-FTTH-TT-TRNV-01 pre stavebníka Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava – Ružinov. 

Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia.

05.01.2018