Úradná tabuľa

Archív

Zmena Územného plánu 03/2017 – NÁVRH

Dokument: Zmena Územného plánu 03/2017 – NÁVRH (pdf, 19MB)

12.04.2017

Návrh VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstie

Dokument: Návrh VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstie (pdf, 99KB)

11.04.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.3.2017 začala na základe žiadosti Obce Zeleneč, konanie č. HPA-49/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks brezy  rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 415/1 v
k.ú Zeleneč vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

11.04.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.3.2017 začala na základe žiadosti Obce Zeleneč, konanie č. HPA-36/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks brezy  rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 278/17 v
k.ú Zeleneč vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

14.03.2017

Výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.3.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-31/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha  rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1102 v
k.ú Hrnčiarovce vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu rastu dreviny v mieste výstavby rodinného domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk

09.03.2017

Žiadosť o integrované povolenie „Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd COMAX-TT, a.s. Trnava

Dňa 20.02.2017 bola na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37 zverejnená žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie Mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd pre stavebníka COMAX-TT, a.s., Coburgova 84, Trnava. Do žiadosti možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P. Verejnosť sa má možnosť prihlásiť za účastníka konania a vyjadriť sa k začatiu konania písomne na adresu: COMAX-TT, a.s., Coburgova 84, Trnava, alebo elektronicky katarina.jakusova@sizp.sk do 17.03.2017.

20.02.2017

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou – „Chodník, Hlavná ul. Zeleneč“

Dňa 15.02.2017 bolo na úradnej tabuli Obce Hrnčiarovce nad Parnou vyvesené verejnou vyhláškou  oznámenie o začatí územného konania – „Chodník, Hlavná ul. Zeleneč“ pre stavebníka Obec Zeleneč. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, Hrnčiarovce n/P do 15 dní od jeho vyvesenia.  

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Zeleneč ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. ZEL-19/2017 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka a 2 ks okrasných drevín rastúcich na pozemku registra “E” parc. č. 417/101 v k.ú. Hrnčiarovce vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektr. potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenie písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk 

6.2.2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Predmet dražby:

Číslo LV: 2333

Obec: Hrnčiarovce nad Parnou

Katastrálne územie: Hrnčiarovce

Pozemky parc. reg.”C”:

Parcelné číslo: 1263/1 zastavané plochy a nádvoria   -  354 m2

                         1263/5 zastavané plochy a nádvoria  -    95 m2 

Stavby:

Parcela číslo:  1263/5 rodinný dom

Bližšie informácie nájdete na stránke www.drazobnaspolocnost.sk  

17.01.2017