NEZABUDNITE PODAŤ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

21.01.2019

Oznam sa týka všetkých občanov, ktorí v roku 2018  nadobudli alebo predali nehnuteľný majetok.

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2018 v katastrálnom území Hrnčiarovce NADOBUDLI nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž) napríklad kúpou, darovaním, zámenou a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2019, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2018 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú POVINNÍ podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.januára 2019 na Obecnom úrade v Hrnčiarovciach nad Parnou.

Povinnosť podať daňové priznanie majú aj občania, právnické osoby a podnikateľské subjekty, ktorým v katastrálnom území Hrnčiarovce v priebehu roku 2018 ZANIKLA daňová povinnosť na nehnuteľnosť  (pozemok, rodinný dom, byt, garáž) napríklad kúpou, darovaním, zámenou a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru. Daňovník je POVINNÝ podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31.januára 2019 na Obecnom úrade v Hrnčiarovciach nad Parnou.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť VYDRAŽENÍM  je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť DEDENÍM je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa právoplatnosti dedičského rozhodnutia.

Pri podávaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpe alebo predaji), rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor katastrálny, právoplatné osvedčenie o dedičstve, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie a pod..

Občania, právnické osoby a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2018 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.

Späť