Farnosť

Správca farnosti: Vdp. Mgr. Jozef Kaman farár

Rímsko-katolícky farský úrad sv. Martina
Kostolná 19
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

tel. 033 - 5548 093

mobil: 0907 723 744

Farské oznamy

15  - 22   júl

Nedeľa

8 00

10 30

na poďakovanie za 80 rokov život a prosba o zdravie a Bpomoc p Cecília Pešková                                                                                                                  + rodičia Anastázia a Vincent Niedl   Anna a Jarolím Gajdošík   deti vnučka a vnuci                                              

Pondelok

17  30

+Peter Rumanovič  1 výr 

Utorok

 

18 30 +Helena Marková 30 dňová 

Streda

18 30+ Eduard Neščák 

Štvrtok

18 30+Alena Pozdechová 25 výr rodičia a brat 

Piatok

18 30 

+Jozef Marko a obojí rodičia 

Sobota

0

 

 

Nedeľa

8 00

10:30

+Dominik a Magdaléna Belkoví obojí rodičia a súrodenci                                                               + Štefan a Alžbeta 

Upratovanie kostola sk č 1

 

 

Farsky urad oznamuje že budeme si konať farsku púť s nasledovným programom:

Puť do S Giovanni Rotondo je plne obsadená  55 miest 

50  rokov od smrti pátra Pia:

Loreto - San Giovanni Rotondo - Pietrelcina - Pompeje - Neapol- Rím:

Termín : 24 08 2018 - 01 09 2018

cena : 550 Eur

V cene je zahrnuté: doprava lux bus  6x ubytovanie  s plnou penziou/ ranajky obed večera / sprievodca a duchovný doprovod.

V cene nie je zahrnuté: mestská taxa platí sa na mieste  cestovné lístky na metro  Možný príplatok :komplexné cestovné poistenie18 eur  , vstupy.

Prihlasovať sa možete od 28 januára ro rannej sv omši po 8 00

1 den podvečer odchod zo Slovenska

2 den - Loreto pútnické miesto bazilika P Márie Loretskej kde je dom sv Rodiny z Nazareta. Náboženský program  sv omša osobné modlitby  ubytovanie večera.

3 den - po ranajkách odchod do Manopella - prehliadka svätyne so vzácnou reliqiuou- plátennou šatkou kde je podla tradície zobrazená sv tvár Krista pri umučení.Pokračovanie do S Giovanni Rotondo - kde žil páter Pio od 1916 až do svojej smrti 1968 . Prehliadka areálu ubytovanie  po večeri možnosť individuálne učasť na modlitbe sv ruženca v starej bazilike 20 30 

4 den po ranajkách celodenný program v San Giovanni rotondo : Kostol S Maria Grazie Bazilika Pátra Pia  kde sa nachádza hrob P Pia v stlpe ktorý podopiera  celú baziliku. Kapucínsky kláštor a muzeum Pátra Pia krížová cesta . Po večeri individualna možnosť sv ruženc a20 30 v starej bazilike.

5 den po ranajkách presun do Pietrelcina - rodisko pátra Pia. Návšteva kostola a muzea vo františkánskom konvente  farský kostol, prehliadka rodného domu a kostola sv Anny kde bol pokrstený a bol na sv prijímaní a bol birmovaný. Tu mal viaceré mystické zážitka tiež zjavenie P Márie a anjelov strážnych. Návšteva Sv Michala- krásnej podzemnej baziliky.popoludní presun do Pompeje  prehliadka antického mesta zasypaného popolom v 79 n.l. po výbuchu Vezuvu/ Venušin , Apolonov či Jupiterov chrám/ Stabijské kupele Velke a Male divadlo preslávené fresky v dome s pozlátenými Amorčekmi dom Vettiov, Faunov dom gitaristu alebo tragického básnika či fresky V budove Lunapare- archeologický areál zapísaný v Unesco. Večera ubytovanie

6 den po ranajkách prehliadka mesta Neapol Dóm sv Gennaro kde su uložené reliqiue sv Januára biskupa patróna mesta . Bol umučený v roku 305 Zdobená kapella San Gennaro obsahuje postriebrenú bustu s jeho hlavou a ampulku so zrazenou krvou , ktorá sa trikrát za rok zázračne skvapalní. Castel Nuovo Teatro s Carlo Piazza Plebiscito presun do Ríma  ubytovanie. Po večeri fakultatívna prehliadka večerného Ríma , prípadne osobné volno.

7 den Po ranajkách program vo Vatikáne - námestie sv Petra bazilika sv Petra apoštolov hrob pod hlavným oltárom. Osobné modlitby pri hrobe sv JPavla II Fakultatívne možnosť výstupu na kupolu, prípadne návšteva Vatikánskych múzeí, podvečer Bazilika Santa Mária Maggiore - tu pápež Hadrián IIv chráme za prítomnosti Sv Cyrila a Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a schválil staroslovienčinu ako liturgický jazy. Večera ubytovanie.

8 den Po ranajkách celodenný program v Ríme- Bazilika sv Pavol za hradbami Lateránska bazilika  sväté schody  ktroé dala previest sv Helena do Ríma . Bazlika sv Klementa kde je hrob sv Cyrila- antické pamiatky - Koloseum, Forum romanum Trajánovo forum a fontana di Trevi . Nasledne nočnou jazdou na Slovensko-

9 den príchod v doobednajších hodinách. 

Rozpis ubytovania a stravy :

25 /26 1 noc Loreto  Casa Accoglienza  s Giuseppe- obed a večera  a po noci ranajky.

26 /27 /28 - 2 noci  -San Giovanni Rotondo- Hotel La Perla  -obed večera 

27 8 - ranajky obed večera 

28 .8 - ranajky

28 /29 - Neapol Hotel Tiempo 

28 . 8 obed Pompeje - reštaurácia - názov upresní taliansky partner 

28 .8 - večera - hotel Tiempo

29  8 ranajky obed večera - Hotel Tiempo

29 /30/31 Rím- hotel Tempio di Pallade

29 .8 - večera v blízkosti hotela- 

30 8 ranajky obed večera 

31 8 ranajky a obed v blízkosti hotela.

Hotel v Ríme je v centre  nedaleko Termini

Potvrdili nám Tempio di Pallade alebo podobný.

 

 

Číslo B učtu farnosti   Hrnčiarovce n Parnou :  SK  6709  0000 0000 0045 53 54 47 

Posielanie informácii: jozefkaman@centrum.sk

Ako vybaviť: Krst

Krst svojho dieťaťa na fare prihlasujú rodičia. Tým sa zaväzujú, že budú svoje dieťa vychovávať  vo viere.

Aké sú podmienky na to, aby mohol byť niekto krstným rodičom?

  1. Zavŕšený 16 rok života (vysluhovateľ sviatosti krstu môže z oprávneného dôvodu pripustiť výnimku)
  2. Aby bol katolík, ktorý bol na prvom svätom prijímaní a prijal sviatosť birmovania
  3. Ak vami navrhovaný krstný rodič s niekým žije v jednej domácnosti (samozrejme okrem príbuzenstva) musí byť riadne sobášený v kostole
  4. Má viesť život primeraný viere a úlohe ktorú má prijať
  5. Nemá byť otcom alebo matkou krstenca (starí rodičia však úlohu krstného rodiča prijať môžu)
  6. Pokrstený ktorý patrí do inej kresťanskej cirkvi (evanjelici, reformovaní...) môže byť pri krste iba svedkom, a to iba spolu s katolíckym krstným rodičom
  7. Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka (takže nie dvaja krstní otcovia a nie dve krstné matky) 

Ako vybaviť: Sobáš

Sobáš treba nahlásiť na farskom úrade, aspoň tri mesiace vopred.

Treba ísť na Matriku do Trnavy, zobrať si so sebou občiansky preukaz a rodný lisť. Tam s Vami spíšu „Žiadosť o uzavretie manželstva“. Ďalšie si povieme pri poučeniach.

Ako vybaviť: Zaopatrovanie chorých

Nahlásiť zaopatrenie chorého môžete kedykoľvek a to buď osobne alebo telefonicky. V prípade  súrneho zaopatrovania, (ak je domáci kňaz neprítomný), môžete volať aj iného kňaza.

Ako vybaviť: Pohreb

Pohreb treba zahlásiť na farskom úrade (najlepšie hneď po obdržaní správy o smrti).  Tí, čo zahlasujú pohreb, majú vedieť, či zomrelý bol zaopatrený sviatosťami, t.j. či bol pri ňom kňaz -  spoveď, sv. prijímanie; (príp. sviatosť pomazania chorých, ak bol zomierajúci v bezvedomí).

Na faru prineste „List o prehliadke mŕtveho“.

Sväté omše

Pondelok – Piatokv zimnom období spravidla o 17.30
 v letnom období spravidla o 18.30
Sobota:7:30
Nedeľa8:00, 10:30

Modlitba sv. ruženca vždy 30 min. pred sv. omšou

Litánie  -  v prvú nedeľu v mesiaci o 14:30 h.

V pôstnom období modlitby krížovej cesty vždy v piatok  pred sv. omšou a v nedeľu o 14:30

Spovedanie  v týždni 30 min. pred sv. omšou.

Pred I. piatkom sa spovedá podľa farských oznamov.

Osobnosti

MASÁR  Timotej, SJ - nar. 16. 8 . 1939 v Hrnčiarovciach, vysvätený za kňaza v r. 1975 vo Švajčiarsku.  Osem rokov po vysviacke pracoval vo Vatikánskom rozhlase, v rokoch 1978 - 1983 bo riaditeľom Slovenského oddelenia a liturgických programov. Neskôr viedol duchovné cvičenia a kurzy náboženského vzdelávania dospelých  vo Švajčiarsku, Nemecku i Rakúsku, pôsobil ako duchovný otec Maltézskeho rádu vo Švajčiarsku, prekladá texty do slovenčiny, prispieva do časopisov, novín a rozhlasu.  Primície v rodnej obci mal v roku 1990.  V súčasnosti pôsobí vo Švajčiarsku.

HLÚBIK Ján, SDB - 1896 - 1965 , vyštudoval teológiu v Turíne, pôsobil vo viacerých saleziánskych ústavoch (Šaštín, Hronský Beňadik, Bratislava), od roku 1938 bol riaditeľom saleziánskeho oratŕia v Trnave, kde viedol výstavbu kostola, sociálneho domu a oratória v robotníckej štvrti Kopánka. Prejavil sa ako výnimočný vychovávateľ mládeže a mal veľkú zásluhu na sociálnom povznesení, mravnej a duchovnej obrode celej Kopánky. Svojou obetavosťou a spôsobom práce v mnohom pripomínal sv. Don Bosca, preto sa dodnes o ňom hovorí ako o slovenskom Don Boscovi. Po likvidácii rehoľných spoločností komunistickým režimom bol protiprávne internovaný, väznený, telesne i duševne týraný. V roku 1996 mu mesto Trnava udelilo čestné občianstvo mesta in memoriam.

FORNER , Jozef, SDB - 1905 - 1983, vyučil sa za tlačiara, ale neskôr sa v Slovinsku stal saleziánom. V rokoch 1935 - 1936 založil so svojimi spolubratmi prvú saleziánsku kníhtlačiareň na Slovensku. Následne odišiel do Japonska, kde bol tlačiarenským majstrom v Saleziánskej remeselníckej škole v Tokiu a bol spoluzakladateľom Grafického inštitútu, ktorý ako časť Saleziánskej polytechniky má dodnes v Tokiu dobré meno. Po vážnom zranení ruky pracoval v expedícii saleziánskeho vydavateľstva v Tokiu, kde je aj pochovaný. Jeho príkladný kresťanský život priviedol ku kresťanskej viere mnohých mladých obyvateľov Japonska. Brat Forner sa považuje za prvého slovenského misionára-saleziána v Japonsku.

PALKOVIČ Ferdinand, SDB - 1908 - 1972,  bol významným misionárom. Študoval v Taliansku, Francúzsku, Alžírsku. Kňazskú a pedagogickú činnosť vyvíjal vo viacerých saleziánskych inštitútoch Francúzska, v Tunise, Alžírsku  a Maroku, kde riadil saleziánsky ústav a vyučoval francúzštinu. Zomrel vo francúzskom meste Marseille. Za jeho kňazskú a pedagogickú činnosť mu francúzska vláda udelila štátne vyznamenanie za rozvoj a šírenie francúzskej kultúry Rad akademických paliem.

Kostol Sv. Martina

Podľa dostupných historických údajov Kostol Sv. Martina nechal postaviť uhorský kráľ  Ondrej II., pravdepodobne v roku 1215.

Kostol Sv. Martina

Farnosť

Farská zabíjačka 2017
Farská zabíjačka 2017
Rekonštrukcia kostola sv. Martina rezonuje v Trnavskom regióne
Rekonštrukcia kostola sv.Martina rezonuje v Trnavskom regione
  
Božie telo 2016
Božie telo 2016
Turín_Lurdy_Barcelona
Turín-Lurdy_Barcelona
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola - kúrenie, dlažba, oltár
Posviacka kostola
Posviacka kostola
Najmenší najstarším
Najmenší najstarším
Pri jasličkách 2015
Pri jasličkách 2015
PF 2016
PF 2016
Farský výlet Schlosshof Orth
Farský výlet Schlosshof_Orth
Procesia Božie telo 2015
Procesia Božie telo 2015
Krakow_Wadowice
Krakow_Wadowice_Oswiecim
800. výročie kostola
800. výročie kostola
Prezentácia knihy Kostol sv. Martina
Prezentácia knihy Kostol sv. Martina
50. narodeniny_vdp. Jozef Kaman
50. rokov_vdp. Jozef Kaman
jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť 2014
Miništrantské korčuľovanie
Miništrantské korčuľovanie
farský výlet Macocha-Valtice
Farský výlet Macocha_Valtice
výlet na bicykloch
Výlet na bicykloch
Prvé sväté prijímanie 2014
Farská opekačka jún 2014
Prvé sväté prijímanie2 014
Prvé sväté prijímanie 2014
Šaštín_arcidiecézna púť
Šaštín - arcidiecézna púť
Púť do Izraela
Púť do Izraela
Farská zabíjačka
Farská zabíjačka
Novoročný hokej
Novoročný hokej
Jasličková slávnosť 2013
Jasličky 2013
Prvé sväté prijímanie 2013
Prvé sväté prijímanie 2013
Rím 2013
Rím 2013
Guláš_párty
Guláš párty
Posviacka kaplnky
Posviacka kaplnky
25. výročie kňazstva_vdp. Jozef Kaman
25. výročie kňazstva_vdp. Jozef Kaman
Farská opekačka 2013
Farská opekačka 2013
Božie telo 2013
Božie telo 2013
50 rokov knazstva_vdp. jakubec
50 rokov kňazstva_vdp. Alojz Jakubec
Birmovka 2013
Birmovka 2013
Farská opekačka
Farská opekačka
Poďakovanie za úrodu
Poďakovanie za úrodu 2012
Jasličková slávnosť 2012
Jasličky 2012
1.sväté prijímanie
Prvé sväté prijímanie 2012
Procesia Božie telo 2012
Procesia Božie telo 2012
Záruby 2011
Záruby 2011
Relikvia sv. Cyrila
Relikvia sv.Cyrila