Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

06.07.2019

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Cíferské folklórne popoludnie

02.07.2019

Cíferské folklórne popoludnie

27.06.2019

Konanie cyklistických pretekov

Dokument: Konanie cyklistických pretekov (pdf, 578KB)

23.06.2019

Oznam

Každoročne počas letných prázdnin je zvýšený pohyb nielen motorových vozidiel, ale i chodcov a cyklistov z čoho vyplýva aj zvýšený počet dopravných nehôd. Žiadame vodičov motorových vozidiel ale i ostatných účastníkov cestnej premávky, aby zvlášť v týchto letných mesiacoch dbali na dodľžiavanie pravidiel cestnej premávky s osobitným dôrazolp na vybavenie bicyklov, ich osvetlenie, používanie ochranných prilieb cyklistami, ako i používanie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami. Zvýšili svoju opatrnosť. boli ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky a boli trpezliví pri dopravných obmedzeniach. 

20.06.2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.6.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. HPA-164/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1412/1 v
k.ú Hrnčiarovce nad Parnou z dôvodu výstavby trafostanice v mieste rastu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Prosím aj o zaslanie informácie, kedy ste zverejnili oznámenie na Vašej internetovej stránke kvôli lehotám v správnom konaní.

18.06.2019

155. VÝROČIE ZALOŽENIA

18.06.2019

Upozornenie pre majiteľov psov

V zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia obce Hrnčiarovce nad Parnou č. 3/2016 je v katastrálnom území obce je voľný pohyb psa zakázaný, t.j. pes musí byť vždy vedený na vôdzke /okrem zvláštnych psov/ na všetkých verejných a verejne prístupných priestranstvách nachádzajúcich sa v intraviláne a v extraviláne obce.  Výnimkou pre voľný pohyb psov /bez vôdzky/ je miesto vymedzené na ľavom brehu potoka Parná /v smere toku/ v úsekoch od železničného mosta po cestu I/61 a od cesty I/61 po lávku.

 

Vstup so psom zakázaný:

a) do areálu cintorína,

b) do objektu kostola,

c) do areálu základnej školy s materskou školou ,

d) do športového areálu, kde sa nachádzajú multifunkčné ihriská,

e) do objektu obecného úradu, kultúrneho domu, pošty, obchodov

f) do športového areálu na ulici Cíferskej,

g) do areálu detského ihriska pred športovou halou

 

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie povinný v zmysle § 6 ods. (1) zákona, výkaly bezprostredne odstrániť. Táto povinnosť neplatí v extraviláne obce.Na všetkých verejných a verejne prístupných priestranstvách nachádzajúcich sa v katastri obce, môže v zmysle príslušných ustanovení zákona psa viesť iba osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

 

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b) neprihlási psa do evidencie,

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 zákona 282/2002,

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak:

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

 

Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

18.06.2019

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

 

dňa 26.06.2019 / streda /  o 18.00 hod. v kultúrnom dome

 

v Hrnčiarovciach nad Parnou s nasledovným programom :

 

1/      Kontrola  plnenia uznesení

2/      Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018

3/      Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019

4/      Všeobecne záväzné nariadenie 3/2016 (zberný dvor)

5/      Schválenie prevádzkového poriadku detského ihriska Hrnček

6/      Schválenie zámeru predaja pozemku – fi Boge

7/      Schválenie kúpnej zmluvy – p. Polka

8/      Opätovné prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku pod cestou – p. Marko

9/      Opätovné prerokovanie žiadosti vlastníkov objektov v areáli PD

10/     Alejová ulica – zámer majetkového vysporiadania

11/     Rozpočtové opatrenie č.4/2019

12/     Prenájom parkovacích miest pri bytovkách

13/     Informácie z MAS 11+

14/     Podnety poslancov

Slávnostné otvorenie detského ihriska

14.06.2019

Slávnostné otvorenie detského ihriska

Plagát

05.06.2019

Guláš